Name Total creditRecent average credit Country
1) apohawk 70,987,750 1,564,102.27 Poland
2) Biedron 98,297,159 403,431.31 Poland
3) Profile PDH 237,914,168 4,471.54 Poland
4) Paudys 31,427,462 47.28 Poland
5) XXX 705,715 40.47 Poland
6) Robocze 5,798,260 38.67 Poland
7) KlejnotNilu 105,000 30.41 Poland
8) szymmirr 1,102,188 21.27 Poland
9) dezajner 108,841,260 9.77 Poland
10) 4ys 274,850,880 5.87 Poland
11) Profile eclipse99 14,479,363 4.36 Poland
12) Promilus 5,850,152 4.11 Poland
13) Mateusz Pasek 16,990,418 1.53 Poland
14) Artur 70,000 0.51 Poland
15) Edi 18,125,190 0.23 Poland
16) Severian 1,737,912 0.13 Poland
17) Profile Szopler 1,098,753 0.10 Poland
18) DJ_KS 1,029,298 0.10 Poland
19) w0jAk 25,950 0.10 Poland
20) Mateusz 1,816,410 0.10 Poland
Next 20
//