Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 2,101,876,460 1,171,403.57 Japan
2) YLS@chem 54,234,144 835,208.45 Japan
3) hokut 50,337,520 400,783.37 Japan
4) Hi-see@jisaku 25,462,707 289,155.61 Japan
5) YTSHJM 230,532,978 275,497.86 Japan
6) Kagura Kagami 4,238,484 239,114.92 Japan
7) ArcSedna 121,263,775 220,282.40 Japan
8) tomo@body 118,187,571 170,826.41 Japan
9) prunefe 16,718,106 157,707.80 Japan
10) hiro-beat 586,466,491 144,062.17 Japan
11) o_hir 15,755,668 116,601.42 Japan
12) lunadial 16,840,900 97,969.50 Japan
13) t.t 3,889,137 81,715.48 International
14) ossan50 8,005,610 70,046.74 Japan
15) hirosi 74,861,813 59,326.73 Japan
16) hydrangea@ffdq 92,267,591 52,977.07 Japan
17) shizuocha 2,582,614 38,537.69 Japan
18) moteking 3,558,285 35,531.02 Japan
19) JamesFAF@jsdf 23,046,287 32,815.98 Japan
20) yamabun 71,911,496 21,059.17 Japan
Next 20