Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 2,253,013,330 172,509.06 Japan
2) aqua@sky 1,111,972,272 1,010.31 Japan
3) skuramochi 663,360,148 0.08 Japan
4) hiro-beat 609,323,291 24,293.94 Japan
5) Q_Q@ffxiv@mmo 355,082,296 0.10 Japan
6) sadism@hneta 290,043,097 0.10 Japan
7) YTSHJM 241,678,461 4.09 Japan
8) Kagura Kagami@jisaku 233,206,165 0.09 Japan
9) YLS@chem 230,634,988 112,301.55 Japan
10) choro37 230,504,848 0.10 Japan
11) Carat@precure 200,041,175 0.09 Japan
12) Naoki 183,728,756 0.10 Japan
13) takashi_m 182,339,871 0.09 Japan
14) hermit 158,887,074 0.09 Japan
15) tomo@body 143,864,430 19,115.15 Japan
16) ArcSedna 140,037,570 2,734.14 Japan
17) KECH 134,761,919 0.10 Japan
18) siihei 128,213,819 0.09 Japan
19) sharakuh@EAnewsplus 118,189,985 0.09 Japan
20) sinbun 114,961,635 4.42 Japan
Next 20